Temerin

U okolini Temerina protiče reka Jegrička i manji kanali kao što su Bela bara, Ciganska bara i Mala bara.

Celokupna površina temerinskog atara nalazi na južnoj Bačkoj lesnoj terasi, a nadmorska visina kreće se 77,0-85,5 m. Karakteristični geomorfološki oblici reljefa su rečne doline, dok su lučna udubljenja i humovi nešto ređa pojava. Najveću dolinu ima Jegrička koja pripada hidrosistemu DTD.

Klima je kontinentalna zbog Alpa i Dinarskih planina koji sprečavaju prodor vlažnih vazdušnih masa sa Atlantika i Jadranskog mora. Dominantan vetar je košava koja se javlja najčešće u zimskoj polovini godine, dok je u ljetnoj polovini najzastupljeniji severozapadni vetar. Mjeseci sa najvećim brojem vetrovitih dana su februar, mart i april dok su najmirniji periodi juni-septembar.

Na ovom sajtu je uvek aktuelna vremenska prognoza za Temerin kao i ostale gradove u Srbiji.